FANDOM


Rosary 1200px
Кирилица
КОРУНИЦА БОЖЈЕМУ МИЛОСЪРДЬУ

прѣвод: асанк правописанье: MS Plus


На великих зърнах: Вѣчны Отче, жъртвујѫ Тобѣ Тѣло и Кръв, Душѫ и Божство ульубльеного[1] Сына Твојего, Господьа нашего, Исуса Христоса, к извиньеньу грѣхова наших и всего свѣта.


На малых зърнах: За јего болезно търпенье, бѫди милосърдны нам и всему свѣту.


Конечно пѧтој десѧтки, додати трикратно: Свѧты Боже, свѧты Силны, свѧты и безсмъртны[2], помилуј нас и цѣлы свѣт!


Либовольно: О, Кърви и Водо, изтекше из Сърдца Исуса како извор милосърдьа нам – довѣрьамо тобѣ.


Либовольно:

Исусе, довѣрьам Тобѣ! x3


KORUNICA BOŽJEMU MILOSŔDJU

prěvod: asank pravopisanje: MS Plus


Na velikih zŕnah: Věčny Otče, žŕtvujų Tobě Tělo i Kròv, Dušų i Božstvo uljubljenogo[1]   Syna Tvojego, Gospodja našego, Isusa Hristosa, k izvinjenju grěhova naših i vsego světa.


Na malyh zŕnah: Za jego bolezno tŕpenje, bųdi milosŕdny nam i vsemu světu.


Konečno pętoj desętki, dodati trikråtno: Svęty Bože, svęty Silny, svęty i bezsmŕtny[2], pomiluj nas i cěly svět!


Libovoľno: O, Krvi i Vodo, iztekše iz Sŕdca Isusa kako izvor milosŕdja nam – dověrjamo tobě.


Libovoľno:

Isuse, dověrjam Tobě!x3


  1. 1.0 1.1 uljubljeny anglijski: beloved poľski:ukochany, ulubiony hŕvatski:preljubljen rosijski:Возлюбленный etcetera
  2. 2.0 2.1 bezsmŕtny anglijski: immortal

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.