FANDOM


Кирилица
НАЈСТРАШНЕЈШИ ПРИТОН В ПРАГЕ


(Самыј страшныј притон в Праге)


автор:Арка́диј Тимофе́евич Аве́рченко превод: Victor Matveevправописанье: Medžuslovjanski


Ја запытал некторого пријательа Чеха - великого експерта пражского житьа:

- Скажите, имајете ли вы в Праге каке-небудь притоны?

- Что вы называјете "притоны"? - остражно осведомил се пријател'.

- Ну... некаки притон, ужасны, зловестны - где сбирајут се убијци, злочинники, разбојники и их дамы - безбожне жены, кторе флиртујут с гостьем и приводет јего под удар ножа својего друга.

- За что вам то? Исус Христос!

- Льубју сильне преживаньа... Ја путовал в Парижи, Риме, Константинополе по таким страшным местам, где рука всегда должна быти в кешени, а прст на спусте[1] бровнинг-а.

- Да... Таке места имајут се в Праге, - с нектороју даже грдост'ју сказал Чех, - ја знају једин таки притон, когда ја там был - у мене крв замражала в жилах...

- Прошу, адрес!..

- Ну, за что вам ризиковати?!

- Ах, вы не разумејете, каки јест шарм в ризику! Куды тамо дојехати?

- Хм! Не, истинно - не советују. Але како желајете. Вот вам адрес...


***


Срдце моје гласно било, ја путовал по вузкој, темној улице, ктору мало осветльали редке уличне лампы... Нечисты двуетажны дом... В окнах были видиме странне тени... Слышали се остре звуки странној музики и охриплы[2] смех...

Ја колебал се неколико секунд, отворил двери и вшел.

Душны, дымны вздух, и в тој мгле кружили в дивном схиммы две зловестне пары. При мојем појавјеньи обе пары замедлили се и молвили:

- Мфутета!

- Поклона!

Ја првы раз видел таких приветливых убијцев, таких наивных разбојных дам.

- Ехе, - помыслил ја, - они чекајут, аж уснут моје подзреньа, мене будут појити какоју-небуд' отравоју, абы после зарезати. Ну, добро, поборимо се.

Ја седл за велики стол близко дымечего трубкоју старого чловека, кторы имал зловестны, подзирливы вид - и јесм стукнул по столу:

- Дајте мене ликера!

Стары разбојник, видечи, что к мне никто не приходи, почел крутити се:

- Пан врхник! Сеј господин желаје ликера. За что вы јего мучите?!

- Е, - помыслил ја, - благи глас и седм грехов во срдци.

И јесм добавил вызовајучо:

- Ја имају толико тысечну банкноту. Можно потом разменьити?

Диаволско спокојство у сих чешских убијцев и злочинцев. Парижске или константино-пол'ске разом пререзали бы грло властнику такој банкноты, а се - николико вниманьа.

- Не тревожите се, пан. Како-небуд' разменимо.

- Вы јесте Рус? - хитро спытал ме ужасны старец охрипло, дымечи својеју огромноју кривоју трубкоју...

- Да. Рус. Може быти вас то ображаје?

- Не, ја льубју Русов. Толико ја удивјају се како Русы могут носити со собоју таке велике пенезы. Можно утратити.

- Да. - усмехнул се ја саркастично. - Или некто пререже грло и одбере.

Очевидно, ја угадал мысли хитрого старца, ибо он престрашено одшел од мене.

Подшла пријател'ка једного з убијцев и, седши обок, спытала старца:

- Имајете ли цигареты?

- Прошу, - вмешал се ја провокаторско , - може желајете вина? Ликера?

Ја решил раздражити јејина бандита, разгневати го.

- Можно вас поцеловати?

- Јестли вам буде в том радост', прошу, - почела смејати се она.

(Боже, нешчестливо творьенье... Ну, что она знаје, что читала? Убоги кусок дикого меса!..)

- Вы јесте Рус? - спытала она, попивајучи ликер.

- Да, моја драга, Рус! И имају пенезы - ха, ха, ха!

- Ја читала русских писательев. Вы знајете Чирикова?

- Заправду читали Чирикова?

- Ја јего много читала. И Куприна читала, и Аверченко...

"Аа. Диавол тебе возми", - помыслил ја.

Мне сделало се душно.

- Келнер. Учет просим.

Једин из убијцев принесл мне учет, други - вламывател' - меньал мој тысеч корун.

"Сејчас будут резати".

Диаволско спокојство - никто даже малого движеньа не сделал.

"Корун на двесте обмена", - објавило се слабо утешенье.

С легкоју досадоју ја встал.

- Мфутета, - сказал страшны старец.

- Поклона. Добра ноч, - простили се со мноју двоје из вугла (веројетно - пистольники!)


***


Ја вышел на пусту, темну улицу. Прошел квартал. Изненада - услышал звук бегучих ног за собоју. Посмотрил назад - тако оно точно јест. Млады убијца, пријател'ку кторого ја неостражно поцеловал, доганьал ме.

"Хм... Вот оно! Начинаје се!"

Ја станул тылом до стены и приготовил се к обране.

- Извините, драги пане, - сказал сеј чловечиј сметь - вы, когда брали пенезы, - утратили около стола петьдесет корун... Вот - возмите!

Схвативши се руками за главу, ја киднул пенезы, безнадејно застонал[3] и побегл проч од удивјеного "чловечего сметьа".


***


Вот, что јест "најстрашнејши притон в Праге"! Дльа великого, добро устројеного града - то јест совсем недобро.


***


Родители! Јестли в кине показывајут вел'ми непристојны филм - можете послати своје дети в тој притон. Там буде приличнеје.


Прага, 1923.


NAJSTRAŠNĚJŠI PRITON V PRAGĚ


(Самый страшный притон в Праге)


avtor:Арка́дий Тимофе́евич Аве́рченко prěvod: Victor Matveev pravopisanje: MS Plus


Ja zapytal něktorogo prijatelja Čeha - velikogo eksperta pražskogo žitja:

- Skažite, imajete li vy v Pragě kake-nebųď pritony?

- Čto vy nazyvajete "pritony"? - ostražno osvědomil sę prijatel'. 

- Nu... někaki priton, užasny, zlověstny - gde sbirajut sę ubijci, zločinniki, råzbojniki i ih damy - bezbožne ženy, ktore flirtujųt s gostjem i privodęt jego pod udar noža svojego druga.

- Za čto vam to? Isus Hristos!

- Ljubju siľne preživanja... Ja pųtoval v Pariži, Rimě, Konstantinopolě po takim strašnym městam, gde rųka vsegda dòlžna byti v kěšeni, a pŕst na spustě[4] browning-а.

- Da... Take města imajųt sę v Pragě, - s něktorojų daže grdost'jų skazal Čeh, - ja znajų jedin taki priton, kògda ja tam byl - u mene kŕv zamražala v žilah...

- Prošų, adres!..

- Nu, za čto vam rizikovati?!

- Ah, vy ne razumějete, kaki jest šarm v riziku!  Kųdy tamo dojěhati?

- Hm! Ne, istinno - ne sòvětujų. Ale kako želajete. Vot vam adres... 


***


Sŕdce moje glåsno bilo, ja pųtoval po vųzkoj, těmnoj ulicě, ktorų malo osvětljali rědke ulične lampy... Nečisty dvuetažny dom... V oknah byli vidime strånne těni... Slyšali sę ostre zvuki strånnoj muziki i ohriply[5] směh... 

Ja kolěbal sę několiko sekund, otvoril dveri i všel. 

Dušny, dymny vzduh, i v toj mglě krųžili v divnom shimmy dvě zlověstne pary. Pri mojem pojavjenji obě pary zamedlili sę i mòlvili:

- Mfuteta!

- Poklona! 

Ja pŕvy raz videl takih privětlivyh ubijcev, takih naivnyh razbojnyh dam. 

- Ehe, - pomyslil ja, - oni čěkajųt, až usnųt moje podzrěnja, mene bųdųt pojiti  kakojų-nebųd' otravojų, aby poslě zarězati. Nu, dobro, poborimo sę. 

Ja sědl za veliki stol blizko dymęćego trųbkoju starogo člověka, ktory imal zlověstny, podzirlivy vid - i jesm stuknųl po stolu:

- Dajte mene likera! 

Stary råzbojnik, vidęći, čto k mně nikto ne prihodi, počęl krųtiti sę:

- Pan vŕhnik! Sej gospodin želaje likera. Za čto vy jego mųčite?!

- E, - pomyslil ja, - blågi glås i sedm grěhov vò sŕdci. 

I jesm dobavil vyzòvajųćo:

- Ja imajų toliko tysęćnų banknotų. Možno potòm råzměnjiti? 

Diavòlsko spokojstvo u sih češskih ubijcev i zločincev. Parižske ili konstantino-pol'ske razom prěrězali by gŕlo vlastniku takoj banknoty, a se - nikoliko vnimanja. 

- Ne trevožite sę, pan. Kako-nebųd' razměnimo. 

- Vy jeste Rus? - hitro spytal mę užasny starec ohriplo, dymęći svojejų ogromnojų krivojų trubkojų...

- Da. Rus. Može byti vas to obražaje?

- Ne, ja ljubjų Rusov. Toliko ja udivjajų sę kako Rusy mogųt nositi so sobojų take velike pěnęzy. Možno utratiti. 

- Da. - usměhnųl sę ja sarkastično. - Ili někto prěrěže gŕlo i odbere.

Očevidno, ja ugadal mysli hitrogo starca, ibo on prěstrašeno odšel od mene. 

Podšla prijatel'ka jednogo z ubijcev i, sędši obok, spytala starca:

- Imajete li cigarety? 

- Prošų, - vměšal sę ja provokatorsko , - može želajete vina? Likera? 

Ja rěšil råzdražiti jejina bandita, råzgněvati go. 

- Možno vas pocělovati?

- Jestli vam bųde v tom radost', prošų, - počęla smějati sę ona. 

(Bože, neščęstlivo tvorjenje... Nu, čto ona znaje, čto čitala? Ubogi kųsok dikogo męsa!..) 

- Vy jeste Rus? - spytala ona, popivajųći liker. 

- Da, moja draga, Rus! I imajų pěnęzy - ha, ha, ha!

- Ja čitala russkih pisateljev. Vy znajete Čirikova?

- Zapravdų čitali Čirikova?

- Ja jego mnogo čitala. I Kuprina čitala, i Averčenko... 

"Aa. Diavòl tebe vòzmi", - pomyslil ja. 

Mně sdělalo sę dušno. 

- Kelner. Učet prosim.

Jedin iz ubijcev prinesl mně učet, drugi - vlamyvatel' - měnjal moj tysęć korun. 

"Sejčas bųdųt rězati". 

Diavolsko spokojstvo - nikto daže malogo dviženja ne sdělal. 

"Korun na dvěstě obměna", - objavilo sę slabo utěšenje. 

S legkojų dosadojų ja vstal.

- Mfuteta, - skazal strašny starec.

- Poklona. Dobra noć, - prostili sę so mnojų dvoje iz vųgla (věrojętno - pistoľniki!) 


***


Ja vyšel na pustų, těmnų ulicų. Prošel kvartal. Iznenada - uslyšal  zvųk begųćih nog za  sobojų. Posmotril nazad - tako ono točno jest. Mlådy ubijca, prijatel'kų ktorogo ja neostråžno pocěloval, doganjal mę. 

"Hm... Vot ono! Načinaje sę!" 

Ja stanųl tylom do stěny i prigotovil sę k obråně. 

- Izvinite, drågi pane, - skazal sej člověčij smeť - vy, kògda brali pěnęzy, - utratili okolo stola pęťdesęt korun... Vot - vòzmite! 

Shvativši sę rukami za glåvų, ja kidnųl pěnęzy, beznadějno zastonal[6] i poběgl proč od udivjenogo "člověčego smetja". 


***


Vot, čto jest "najstrašnejši priton v Pragě"! Dlja velikogo, dobro ustrojenogo gråda - to jest sòvsěm nedobro. 


***


Roditeli! Jestli v kině pokazyvajųt vel'mi nepristojny film - možete poslati svoje děti v toj priton. Tam bųde priličněje. 


Praga, 1923.


  1. спусть англијски:триггер(оф а гун) польски:цынгиел, спуст чех: споушть словачски:спушть
  2. охриплы англијски:хоарсе(воице) польски:охрыплы словеначски: хрипав чех:храптивы
  3. за- стонати англијски:моан
  4. spusť anglijski:trigger(of a gun) poľski:cyngiel, spust czech: spoušť slovačski:spúšť
  5. ohriply anglijski:hoarse(voice) poľski:ochrypły slovenačski: hripav czech:chraptivý
  6. za- stonati anglijski:moan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.